ضمیمه هفتگی روزنامه فرهیختگان در گیلان

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسوول: احسان مازندرانی

سرپرست استان گیلان: فرشاد نوروزپور