آدرس: رشت، سبزه میدان، مجتمع تجاری سبز، طبقه دوم، واحد۲
کد پستی: ۴۱۴۳۷۶۴۵۴۸

ایمیل: info@farheekhtegan-gilan.ir

شماره های تماس:

تحریریه:
۰۱۳-۳۳۲۵۰۳۵۵
۰۱۳-۳۳۲۴۶۶۴۹

روابط عمومی و آگهی ها:
۰۹۳۷۸۱۹۹۱۸۱
فکس:
۰۲۱-۸۹۷۸۵۶۹۶